Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Μαυροσκότης του Ανδρέα, Δ/νων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος του Ιωάννη, Προέδρος, μη εκτελεστικό μέλος Μιχαήλ Αδαμαντόπουλος του Κυριάκου, μη εκτελεστικό μέλος Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος Γρηγόριος Δέδες του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αθανάσιος Βάλαρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Λουκίσας του Αριστοτέλη, ανεξάρτητο […]